Technique of the Week – Solo Drills for Jiu Jitsu

Coach Brad Bentley demonstrates some solo drills for Jiu Jitsu.

[youtube_sc url=”https://youtu.be/Fnp6rVbKUk8″]


Related Articles